Πιστοποίηση Ανελκυστήρα.

Συνεργασία με τις μεγαλύτερς εταιρίες πιστοποιήσεων!

Κατά την κατασκευή και εγκατάσταση εξαρτημάτων και υλικών είναι πολύ σημαντικό να ακολουθούνται κάποιοι κανόνες και να υπάρχει σημαντικός έλεγχος από ειδικευμένο προσωπικό. Αυτό επιτυγχάνεται σε συνεργασία με τις εταιρείες πιστοποίησης (TUV AUSTRIA HELLAS). Οι μηχανικοί ελέγχουν την εγκατάσταση για τυχόν δυσλειτουργίες εκδίδουν πιστοποιητικό βεβαιώνοντας την ασφαλή και σωστή εγκατάσταση του ανελκυστήρα.

Για την εταιρεία μας η πιστοποίηση ενός ανυψωτικού μηχανισμού (ανελκυστήρα) ή μιας κυλιόμενης σκάλας είναι πολύ σημαντικό μέρος τη κατασκευής και παράδοσης μια νέας εγκατάστασης. Με την έκδοση πιστοποιητικού πιστοποιείται ότι πλήρη όλες τις διατάξεις ασφάλειας και είναι εναρμονισμένος με τις κείμενες νομοθεσίες. Παράλληλα, ο θεσμός της περιοδικότητας αυτών του τύπου των ελέγχον είναι πολύ σημαντικός καθώς χαρακτηρίζει και αναδεικνύει την ποιότητα τον προσφερόμενων υπηρεσιών από το γραφείο εγκατάστασης. Σε κάθε υφιστάμενη εγκατάσταση ο μηχανικός είναι υποχρεωμένος από τον νόμο να διενεργεί έλεγχο στο έργο τουλάχιστον κάθε έξι χρόνια. Αυτός ο επανέλεγχος στοχεύει στην καλή λειτουργία των μηχανισμών για τυχόν παρεμβάσεις, κακή χρήση ή και κενά ασφαλείας που μπορεί να εμφανιστούν κατά την διάρκεια λειτουργίας τους. Η επανέκδοση καινούργιου πιστοποιητικού μεταξύ άλλων πιστοποιεί την καλή χρήση, συντήρηση που γίνεται από την εταιρεία μας.

Συνοπτικά σύμφωνα με την νομοθεσία του 2008 κάθε ανελκυστήρας που λειτουργεί πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό καλής λειτουργίας και να διενεργεί περιοδικούς ελέγχους:

  • Σε κτίρια από 6 στάσεις και κάτω ανά 6 χρονια.
  • Σε κτίρια πάνω από 6 στάσεις ανά 5 χρονια.
  • Σε κτίρια μέχρι 6 στάσεις με επαγγελματικούς χώρους ανά 4 χρόνια.
  • Σε κτίρια πάνω από 6 στάσεις με επαγγελματικούς χώρους ανά 3 χρόνια.
  • Σε δημοσιά κτίρια ανά 1 χρόνο.

Η εταιρεία μας σε συνεργασία με αξιόπιστους φορείς έλεγχου παρέχει στις εγκαταστάσεις και στις ανακατασκευές πιστοποιητικά καλής λειτουργιάς, για ποιοτική και ασφαλή κατασκευή. Επιπλέον, επιδιώκει την περιοδικότητα αυτών αναδεικνύοντας τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες για την πιστοποίηση και του δικού σας ανελκυστήρα.